Regulamin

Regulamin świadczenia usługi DBMS
z dnia 01-01-2018

1 Definicje

 1. Usługodawca – DBMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-651), ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373905, NIP 5272644702, REGON 142741338, kapitał zakładowy 50.000 zł;
 2. Baza danych – zbiór uporządkowanych danych, w tym danych osobowych, administrowana przez Usługodawcę;
 3. Rekord – pojedynczy element Bazy danych;
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://edbms.pl, umożliwiający Klientowi określenie kryteriów wyboru bazy danych, do których skierowana zostanie kampania marketingowa, oraz zawarcie Umowy;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu we własnym imieniu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą lub jako przedstawiciel innej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 6. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz Umowę. Ze względu na specyfikę świadczonych usług przez Usługodawcę, Klientem nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca sprzedaży bazy danych lub umożliwienia wykonania przez Klienta za pośrednictwem serwisu informatycznego Usługodawcy wysyłki wiadomości elektronicznych na adresy poczty elektronicznej udostępnione przez Usługodawcę. Integralną częścią Umowy są postanowienia niniejszego regulaminu.
 • 2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu skorzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer PC, laptop, tablet, smartphone itp. z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką stron internetowych typu Internet Explorer wersja nie niższa niż 10, Mozilla Firefox wersja nie niższa niż 20, Google Chrome wersja nie niższa niż 24.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu uzależnione jest od akceptacji plików cookie (wyrażenia zgody na przechowywaniu plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika). Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz sposobu ich wykorzystania znajdują się w Polityce prywatności.
 3. W celu założenia konta w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 • 3 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu każdorazowo zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem w momencie skorzystania przez Klienta z Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu, korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności  przeglądanie stron internetowych Serwisu, jest bezpłatne.
 3. Użytkownik uprawniony jest do założenia w Serwisie indywidualnego konta. W tym celu należy:
  1. w formularzu rejestracyjnym podać własny adres e-mail i hasło oraz zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu;
  2. kliknąć na link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany zgodnie z postanowieniami lit a) powyżej.
 4. Po założeniu indywidualnego konta Użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe oraz dane Klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po zalogowaniu się do indywidualnego konta w Serwisie.
 5. Użytkownik oświadcza, iż:
  1. akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;
  2. adres poczty elektronicznej podany w procesie zakładania indywidualnego konta Klienta w Serwisie należy do Użytkownika;
  3. dane zapisane na koncie Klienta są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej, a dane osobowe zapisane na koncie Klienta są danymi osobowymi Użytkownika i Klienta;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i może zawrzeć prawnie wiążącą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowę;
  5. korzystać będzie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Użytkownik działający jako przedstawiciel Klienta ponadto oświadcza, iż jest upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Klienta przy zakładaniu indywidualnego konta w Serwisie oraz zawieraniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jak również przy zawieraniu Umowy.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności adresu e-mail i hasła podanych w procesie zakładania indywidualnego konta w Serwisie. W granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku udostępnienia adresu e-mail i hasła podanych w procesie zakładania konta.
 8. Integralną częścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • 4 Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient obowiązany jest założyć indywidualne konto w Serwisie zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu oraz uzupełnić dane Klienta zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 regulaminu.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez wykonanie następujących czynności przez Klienta:
  1. wybranie w Serwisie bazy danych B2C lub B2B poprzez zaznaczenie właściwej bazy;
  2. wybranie w Serwisie rodzaju kampanii marketingowej (e-mail, call center, SMS, wysyłka pocztą) oraz ewentualnie wskazanie rodzaju bazy danych poprzez określenie słów kluczowych;
  3. określenie wielkości Bazy danych (ilość zamawianych Rekordów), przy czym w przypadku kampanii call center, SMS, wysyłka pocztowa, maksymalna wielkość jednorazowo zamawianej Bazy danych za pośrednictwem Serwisu nie może przekraczać 30.000 rekordów. W przypadku kampanii e-mail ograniczenie ilościowe (górna granica) to 100 000 rekordów;
  4. kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
  5. kliknięcie przycisku „Kup”;
  6. dokonanie opłaty za pośrednictwem systemu Dotpay.
 3. Minimalna wielkość Bazy danych, jaką może nabyć Klient, to Baza danych o wartości 450 zł netto.
 4. Umowa zostaje zawarta w momencie uiszczenia przez Klienta opłaty za nabywaną Bazę danych. Po zawarciu Umowy na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu konta w Serwisie wysłane zostanie potwierdzenie zawarcia Umowy.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 regulaminu, zakupiona przez Klienta baza danych zostanie udostępniona Klientowi do pobrania na koncie Klienta w Serwisie w formie pliku tekstowego w formacie Excel (plik xls) , w terminie do dwóch dni roboczych od dnia  zaksięgowania opłaty na koncie Usługodawcy w systemie Dotpay. O udostępnieniu bazy Klient zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu indywidualnego konta w Serwisie.
 6. Zakupiona przez Klienta baza danych usuwana jest z indywidualnego konta Klienta w terminie 5 dni od dnia jej udostępnienia lub po 24 godzinach od momentu jej pobrania. W związku z powyższym po zakupie bazy danych zaleca się zapisywanie bazy danych na urządzeniu końcowym Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapisania przez Klienta bazy danych na urządzeniu końcowym Klienta.
 • 5 Obowiązki Klienta

 1. Klient po zakupie bazy danych staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków ciążących na nim jako na administratorze danych osobowych, a wynikających z powyższej ustawy.
 2. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania bazy danych wyłącznie w celach marketingowych swojej działalności gospodarczej (tzn. do promocji i sprzedaży wyłącznie własnych produktów i usług). Klient nie jest uprawniony do udostępniania (bezpłatnie lub odpłatnie) bazy danych (w całości lub w części) osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym oraz w jakiejkolwiek formie. Baza danych może zostać przekazana osobom trzecim wyłącznie w sytuacji kiedy podmioty te realizują w całości lub części usługę sprzedażową lub promocyjną na rzecz Klienta w celu realizacji tej usługi (powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. realizacja usługi call center przez firmę wyspecjalizowaną, dystrybucja materiałów reklamowych za pośrednictwem operatora pocztowego itp.). W takiej sytuacji Klient odpowiada za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył Bazę danych nabytą od Usługodawcy. Klient zobowiązuje się, że sposób wykorzystania Bazy danych nie będzie naruszał powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich), ani zasad współżycia społecznego, a Baza danych w szczególności nie będzie wykorzystywana w kampaniach o tematyce erotycznej, pornograficznej, religijnej itp.
 3. W przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią względem Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń będących efektem naruszenia przez Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego, Klient zobowiązany będzie na pierwsze wezwanie Usługodawcy do przystąpienia po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań sądowych lub pozasądowych (w tym ugodowych), zaspokojenia na własny koszt wszelkich roszczeń oraz do zwrotu Usługodawcy wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z wystąpieniem takich roszczeń.
 4. Po zakupie danej bazy danych faktura VAT dostępna jest do pobrania w formacie PDF po zalogowaniu się do indywidualnego konta (zakładka „Moje Konto”).
 • 6 Dostęp do systemu mailingowego

 1. Wraz z zakupieniem Bazy danych do kampanii mailingowej Klient nabywa   również dostęp do systemu informatycznego służącego do rozsyłania wiadomości elektronicznych (tzw. mailing) w celu rozesłania przez Klienta mailingu  na adresy poczty elektronicznej zawarte w nabytej Bazie danych. W takim przypadku Baza danych nie jest udostępniana Klientowi stosownie do postanowień § 4 ust. 5 regulaminu. W terminie 2 dni roboczych od dnia zakupienia Bazy danych adresy e-mail z zakupionej przez Klienta Bazy danych zostają umieszczone przez Usługodawcę w systemie informatycznym Usługodawcy służącym do wysyłki mailingów.
 2. Po umieszczeniu adresów e-mail w systemie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na adres e-mail Klienta podany w indywidualnym koncie w Serwisie zostanie przesłany link oraz login umożliwiający uzyskanie przez Klienta dostępu do powyższego systemu informatycznego. W osobnej wiadomości elektronicznej zostanie przesłane Klientowi hasło umożliwiające dostęp do powyższego systemu informatycznego.
 3. W celu zalogowania się do systemu informatycznego służącego do wysyłki mailingów Klient po kliknięciu na link, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinien wpisać login i hasło przesłane Klientowi zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Wysyłka mailingu powinna zostać uruchomiona przez Klienta nie później niż w terminie 5 dni od dnia przesłania Klientowi informacji umożliwiających zalogowanie się do systemu, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. W celu uruchomienia wysyłki mailingu Klient po zalogowaniu się do systemu:
  1. wgrywa kreację reklamową, jaka ma być wysłana na adresy  poczty elektronicznej z Bazy danych;
  2. wprowadza tytuł wiadomości elektronicznej, ustawia termin realizacji wysyłki oraz zatwierdza kampanię poprzez kliknięcie przycisku „uruchom kampanię”.
 5. Wiadomość zostanie rozesłana w terminie ustawionym przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit b) niniejszego paragrafu, lub w najbliższym możliwym terminie, jeśli wysyłka w terminie ustawionym przez Klienta z przyczyn technicznych nie będzie możliwa.
 6. Po wykonanej wysyłce mailingu w indywidualnym koncie Klienta w Systemie zostanie udostępniony raport z wysyłki w formie pliku PDF.
 7. Baza danych do kampanii mailingowej może zostać wykorzystana przez Klienta tylko do jednej kampanii. Po wykonaniu wysyłki mailingu lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Baza danych usuwana jest z systemu informatycznego służącego do wysyłki mailingów.
 8. Klient oświadcza i zobowiązuje się, że treść i forma wiadomości przesyłanej na adresy poczty elektronicznej zawarte w Bazie danych będą zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i nie będą naruszały praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. Stosuje się postanowienia § 5 ust. 3 regulaminu.
 • 7 Reklamacje

 1. Klient uprawniony jest do wnoszenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym reklamacji dotyczących wykonania Umowy, na adres poczty elektronicznej lub listownie na adres ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, 01-651 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz dane Klienta, w tym w szczególności dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu).
 2. Reklamacja dotycząca wykonania Umowy może dotyczyć:
  1. nieotrzymania loginu lub hasła do systemu mailingowego;
  2. niezgodności ilości Rekordów w nabytej Bazie danych;
  3. niedostarczenia Klientowi Bazy danych w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 5 regulaminu;
  4. niewykonania mailingu w terminie określonym przez Klienta.
  5. dostarczenia danych nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym na poziomie przekraczającym wartość uzgodnioną w Umowie;
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej.
 4. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej zastrzeżeń do realizacji zobowiązania o którym mowa w ust. 2 pkt 5, usługę uznaje się za wykonaną nieprawidłowo wyłącznie w odniesieniu do Rekordów, które były nieaktualne lub niezgodne ze stanem faktycznym.
 • 8 Rozwiązanie umów

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez usunięcie indywidualnego konta Klienta z Serwisu. Użytkownik, który nie założył indywidualnego konta w Serwisie, może rozwiązać powyższą umowę w trybę natychmiastowym poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 2. Usunięcie indywidualnego konta przez Użytkownika można dokonać po zalogowaniu w panelu klienta (Mój profil). Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usunąć indywidualne konto z Serwisu, w przypadku gdy:
  1. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, prawami osób trzecich lub zasadami współżycia społecznego;
  2. Użytkownik rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. O usunięciu indywidualnego konta z Serwisu Użytkownik zostanie powiadomiony w miarę możliwości technicznych na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu indywidualnego konta.
 • 9 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieaktualność Rekordów zawartych w Bazie danych,
  2. niezgodność Rekordów zawartych w Bazie danych ze stanem faktycznym
  3. nieosiągnięcie przez Klienta zakładanych celów marketingowych pomimo skierowania kampanii reklamowej do Rekordów z Bazy danych;
  4. przesłanie mailingu z opóźnieniem nie większym niż 2 dni od dnia, w którym mailing miał zostać zrealizowany;
  5. szkody poniesione przez Klienta w wyniku wykonywania przez osoby, których dane znajdują się w Bazie danych nabytej przez Klienta, praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności żądania usunięcia danych osobowych z Bazy danych i zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Klienta.
 2. W granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody powstałe w związku z Umową, ograniczona jest do wysokości opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 lit e) regulaminu.
 3. Jeżeli w umowie określono określony poziom aktualności i zgodności Rekordów ze stanem faktycznym (SLA), wówczas ograniczenie odpowiedzialności o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy sytuacji, gdy poziom błędów nie przekracza poziomu uzgodnionego w Umowie. Wykonanie SLA dokonywane jest przez Usługodawcę według metodologii przez niego ustalonej. Na życzenie Klienta Usługodawca informuje o przyjętej metodologii obliczania SLA dla Umowy przed jej zawarciem lub po zrealizowaniu Usługi. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przyjętą metodologię badania realizacji SLA.
 • 10 Dane osobowe

 1. Użytkownik zakładając indywidualne konto w Serwisie i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych podanych w procesie zakładania konta oraz danych osobowych uzupełnionych w koncie Klienta  w późniejszym terminie dla celów nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Umowy, przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowego wykonania tych umów.
 2. Usługodawca stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Klienta w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w szczególności w marketingu bezpośrednim własnym produktów lub usług.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługodawca przesyłać będzie Użytkownikowi na adres e-mail podany przy zakładaniu indywidualnego konta w Serwisie informacje handlowe dotyczące Usługodawcy.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób reprezentujących Klienta, których dane osobowe zostały podane przy zakładaniu konta w Serwisie, jest DBMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, 01-651 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373905, NIP 5272644702, REGON 142741338, kapitał zakładowy 50.000 zł.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i/lub Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niepodanie wszystkich danych określonych w formularzu w koncie Klienta jako obowiązkowe może skutkować niezawarciem z Klientem Umowy.
 6. Użytkownik i Klient mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • 11 Polityka prywatności

 1. Właścicielem serwisu www.edbms.pl jest DBMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, kod pocztowy 01-651 (zwanym dalej „Spółką”).
 2. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny. Spółka dokłada wszelkich starań by odzwierciedlał on istniejący stan faktyczny. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest czytelne poinformowanie Użytkownika serwisu www.edbms.pl jakie dane na jego temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.
 3. Spółka przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i innych osób odwiedzających serwisy prowadzone przez Spółkę.
 4. Użytkownik, wypełniając formularze na stronie pozostawia następujące dane: telefon, imię i nazwisko, e-mail, nazwa firmy, adres firmy – jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Spółkę zgodnie z ustawą z 29.sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Dane z formularza trafiają do bazy Użytkowników serwisu www.edbms.pl i mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. przesłania niezbędnych informacji dt. funkcjonowania serwisu bądź oferty
  2. przesłania oferty (Newsletter) Partnerów DBMS.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wypisania się z bazy Użytkowników DBMS Sp. z o.o. w każdym czasie, poprzez wysłanie zgłoszenia z prośbą o usunięcie danych na formularzu wypisania się z bazy .
 7. Podczas wizyty Użytkownika w serwisie edbms.pl automatycznie zbierane są dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej Użytkownika. Dane zbierane są w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu.
 8. Przeglądarka internetowa Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Użytkownika. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego np. – tworzenia statystyk oglądalności strony bądź dopasowania treści do potrzeb Użytkownika.
 9. Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników jest Spółka DBMS.
 10. Prowadzona przez Spółkę ochrona danych osobowych obejmuje w szczególności zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
 11. Gromadzone dane przechowywane są w bezpiecznym i systemie informatycznym gdzie zastosowano nowoczesne dedykowane serwery posiadające certyfikat bezpieczeństwa danych, technologię kopii bezpieczeństwa i ochrony firewall wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Podstawowym celem wykorzystywania danych osobowych przez Spółkę jest zapewnienie należytego wykonania usług świadczonych w ramach serwisu internetowego edbms.pl
 13. W przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Spółka może udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.
 14. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności.
 15. Celem Spółki jest transparentna Polityka dotycząca danych osobowych Użytkowników, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami prywatności, ochrony danych osobowych bądź niniejszą polityką prywatności użytkownik może skontaktować się ze Spółką pisemnie na adres Spółki wskazany powyżej.
 • 12 Polityka cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu DBMS Sp. z o. o. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu;
  3. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie (źródło: ciasteczka.org.pl)
 • 13 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu w Serwisie. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę regulaminu może usunąć indywidualne konto zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 regulaminu. Brak usunięcia konta pomimo upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, oznacza zgodę Użytkownika na zmianę regulaminu.
 4. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej http://edbms.pl/regulamin oraz w biurze Usługodawcy.

 

Blog i publikacje

Rodo Rodeo – czyli 5 dobrych praktyk pracy z danymi w marketingu i sprzedaży

Czytaj

Rodo Rodeo – czyli 5 dobrych praktyk pracy z danymi w marketingu i sprzedaży

Zapoznaj się z prezentacją Tomasza Dziobiaka (CEO DBMS) z konferencji […]

Kategoria: DBMS
Czytaj

9 powszechnych błędów postępowania z leadami

Czytaj

9 powszechnych błędów postępowania z leadami

Prowadzisz firmę? Twoja firma dąży do pozyskania coraz to nowych […]

Kategoria: Baza wiedzy DBMS Mailing Marketing
Czytaj

Wszystko co musisz wiedzieć o podgrzewaniu leadów

Czytaj

Wszystko co musisz wiedzieć o podgrzewaniu leadów

Ktoś powiedział kiedyś, że lead równa się potencjalny klient. Z […]

Kategoria: Baza wiedzy Marketing
Czytaj